Verslaglegging

De stichting VVDV doet jaarlijks verslag van haar activiteiten conform de aan ANBI instellingen gestelde voorschriften. Zij doet dit zowel in een secretarieel verslag als in een financieel verslag in de vorm van een jaarrekening. Het bestuur legt hierin verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid.

Het bestuur vergadert op 15 februari, 29 maart, 24 mei, 28 juni, 22 augustus, 11 oktober, 22 november en 20 december.

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt het financiële verslag gegeven van de handelingen van het bestuur in het betreffende jaar volgens de voorschriften die gelden voor ANBI instellingen. Daarin zal aangegeven zijn welke bedragen het bestuur ter beschikking heeft gesteld conform haar doelstelling en welke gelden zijn besteed aan bestuurskosten van de stichting.

Jaarverslag

Het jaarverslag maakt melding van het aantal in dat jaar gehouden bestuursvergaderingen en de aanwezigheid daarbij van de bestuursleden. Tevens zal een overzicht worden gegeven van het aantal aanvragen dat is binnengekomen en van het aantal uiteindelijk na bestuurlijke afweging toegekende projectbijdragen. Bovendien zullen van deze toegekende projecten korte omschrijvingen worden vermeld. 

Wanneer van projecten waaraan eerder een bijdrage is gegeven een resultaatbeschrijving binnenkomt bij de stichting, zal hiervan ook een kort verslag worden gedaan. Daarnaast wordt een evaluatie gegeven van het werk van de stichting, waarvan het doel is te toetsen of het uitgezette beleid de resultaten oplevert die statutair bepaald zijn.