Donatiebeleid

De stichting VVDV kent donaties toe of stelt financiële garanties aan projecten, die aansluiten bij de onder het kopje Ondersteuning omschreven ontwikkelkansen en onderzoeken. Zij kent deze ondersteuning toe aan projecten van in Nederland gevestigde rechtspersonen of naar beoordeling van het bestuur in bijzondere gevallen van een andere status van de aanvrager.

Donatie

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van donaties aan goed omschreven projecten binnen haar werkgebied. Ook projecten voor andere projecten (zoals een koepelorganisatie via wie een project wordt uitgevoerd) komen hiervoor in aanmerking.

Het bestuur van de stichting VVDV vraagt de subsidiënt na afloop c.q. voltooiing van een project een activiteitenverslag, alsmede een financiële verantwoording aan de Stichting VVDV op te sturen.

De stichting VVDV stelt het sowieso op prijs als subsidiënten na afloop c.q. voltooiing van een project een kort verslag met enkele foto’s naar het mailadres van de stichting sturen.

Garantie

Een andere manier waarop de stichting VVDV een financiële bijdrage aan een project toekent is een garantie. Een garantie wordt meestal verstrekt indien er nog onvoldoende zekerheid bestaat over de wijze waarop een project uiteindelijk precies zal worden gefinancierd. Daardoor zou er een kans kunnen zijn dat het betreffende project niet doorgaat, dat het op een andere wijze dan aangevraagd zal worden uitgevoerd of dat er zelfs een overschot aan financiële middelen gaat ontstaan omdat het project meer sponsors of sponsorgelden aantrekt dan begroot. Kortom een garantie wordt meestal verleend als er nog onzekerheden zijn rondom de uitvoering en financiering van het project. Een garantie houdt in dat de stichting VVDV gedurende een vastgestelde termijn een bepaald bedrag reserveert voor een project en uitbetaalt wanneer: